Judges

DanceeJudges

Our Judges


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Renu, Bihar


Shiva haldar, Gujrat


Yash vardhan, Delhi


Rohit bhardwaj, Punjab


Sandeep Kumar, Utter Pradesh


Narendra Sharma, haryana


Shushant Roy, Kolkata


Kiran Kumar, Mumbai


Hemant Aggarwal, Delhi


Sunny Wasan, Gurgaon

Ashish Dubey, Varanasi, Utterpardesh


Mantra Mangesh, Nagpur, Maharashtra


Priyanka, Delhi


Rajesh Raja, Ludhiana, Punjab


Shashi Bhushan, Jammu


Raj Chappani, Mumbai


Vinay, Nizamabad, Telangana


Nisha Shah, Mumbai


Deepak Fadte, Goa


Joy Paul, Kochi, Kerla


Raja Jolly, Gujrat (Ahmedabad/North)


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity


Celebrity